۲۱ اسفند ۱۳۸۷

کلمات پارسی در زبان گرجی

بدلیل همسایگی با پارسی ها و حکومت و سلطه آنها بر گرجستان و اختلاط فرهنگی ناشی از آن، در زبان گرجی حدود 3 هزار کلمه پارسی موجود است. باید متذکر شوم که گاهی تلفظ فارسی کلمه معنایی دیگر در زبان گرجی دارد و یا اینکه حروف یک کلمه با جابجایی مختصر راحتتر در زبان گرجی تلفظ می شوند. برای نمونه:
1- شلوار ....... sharvali
2- شقاوت...... sheghavati ........ به معنی امتیاز ویژه دادن
3- چنگال ..... changali (حتما توجه کردید که کلمات گرجی حتما به آوا-در اینجا "ای" ختم می شوند!)
مثال در این خصوص زیاد است اما مورد کلمه فارسی با معنایی متفاوت برای خودم اتفاقی خنده دار را در سفر اخیرم رقم زد.
برای کاری باید مبلغی را در بانک به حسابی واریز می کردم. در ازای آن رسیدی داده شد که به خاطر عجله، "حواس پرتی" من و یا همراهانم متاسفانه آنرا گم کردم و اداره مربوطه نیز فقط اصل رسید را قبول می کرد. برای پیدا کردن رسید بانکی باز به بانک سر زدم و ماجرا را برای کارمند بانک تعریف کردم و از او خواستم که کمی در مدارکش جستجو کند شاید رسید را به من نداده و ...
پس از کمی جستجو گفت که آنرا پیدا نکرده ولی در عوض می تواند "اصل" آنرا به من بدهد. من هم خوشحال گفتم که ا̗ه! پس اصلش پیش شما مانده!؟ لطفا آنرا به من بدهید!
پرسید: اداره مربوطه "اصل" را قبول می کند!؟
که متحیر به آن نگاه کردم!؟
همین حین بود که ناتیا به دادم رسید. با خنده گفت: این "اصل" اون اصل نیست!! اینجا به معنی کپی هست!!!!!! تازه متوجه شدم که چه اشتباهی کردم.
پرسیدم: پس شما به خود̗ اصل چی میگید؟؟
جواب داد: dedani یعنی نسخه مادر!
خلاصه اینکه آنروز با این داستان "اصل" و اصل خیلی خندیدیم.